zāi
сұрау, таңдану мағынасындағы қосымшалар міндетін атқарады

有何难哉? — оның несі қиын екен?


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — zāi ㄗㄞ 〔《廣韻》祖才切, 平咍, 精。 〕 “ ”的被通假字。 1.語氣助詞。 表示感嘆。 《易‧乾》: “大哉, 乾元!萬物資始, 乃統天。” 《史記‧陳涉世家》: “嗟乎, 燕雀安知鴻鵠之志哉!” 宋 文天祥 《〈指南錄〉後序》: “痛定思痛, 痛何如哉!” 清 黃遵憲 《哀旅順》詩: “海水一泓煙九點, 壯哉此地實天險。” 2.語氣助詞。 表示疑問。 《詩‧王風‧君子于役》: “曷至哉?雞棲于塒。” 《莊子‧山木》: “此何鳥哉?” 《史記‧季布欒布列傳》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — zāi (1) (形声。 本义: 语气词。 《说文》: 言之间也。 表感叹) (2) 同本义 [alas] (3) 表示感叹, 相当于 啊 幸甚至哉。 曹操《步出夏门行》 非人哉。 《世说新语·方正》 旦旦有是哉。 唐·柳宗元《捕蛇者说》 变诈几何哉。 《聊斋志异·狼三则》 美哉, 我少年中国。 清·梁启超《饮冰室合集·文集》 (4) 又如: 远哉遥遥; 快哉此风; 命不易哉; 谁不为之痛心哉 (5) 表示肯定语气, 相当于 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: zai 解释: 始。 尔雅·释诂: “哉, 始也。 ”  1. 表示疑问或反问的语气。 如: “何足道哉! ”诗经·邶风·北门: “天实为之, 谓之何哉? ”孟子·滕文公下: “陈仲子岂不诚廉士哉? ” 2. 表示惊叹的语气。 如: “大哉中华! ”。 文选·宋玉·风赋: “快哉此风! 寡人所与庶人共者邪? ”唐·李白·古风诗五十九首之三: “秦王扫六合, 虎视何雄哉! ” 3. 表示悲哀的语气。 如: “呜呼哀哉! ” 4. 表示肯定的语气。 左传·宣公十一年: “对曰: …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zai 始。 爾雅·釋詁: “哉, 始也。”   1. 表示疑問或反問的語氣。 如: “何足道哉!” 詩經·邶風·北門: “天實為之, 謂之何哉?” 孟子·滕文公下: “陳仲子豈不誠廉士哉?” 2. 表示驚嘆的語氣。 如: “大哉中華!” 。 文選·宋玉·風賦: “快哉此風! 寡人所與庶人共者邪?” 唐·李白·古風詩五十九首之三: “秦王掃六合, 虎視何雄哉!” 3. 表示悲哀的語氣。 如: “嗚呼哀哉!” 4. 表示肯定的語氣。 左傳·宣公十一年: “對曰: 「猶可辭乎?… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【재】 어조사 (단정 탄미 의문 반어) ; 비롯하다. 土 (흙토) + 戈 (창과) + 口 (입구) 口부 6획 (총9획) a phrase final particle expressing surprise, admiration, grief, doubt, etc. (a literary form) サイ·かな 焉哉乎也 (언재호야) 천자문 (千字文) 의 맨 끝 귀. 넉 자가 모두 어조사로 쓰임. 哉生明 (재생명) 처음으로 빛을 발하는 것. 달이… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — zāi (1) ㄗㄞˉ (2) 文言语气助词(a.表疑问或反诘, 相当于 吗 , 呢 , 如 何~? 有何难~? b.表感叹, 相当于 啊 , 如 快~! )。 (3) 古同 才 , 开始。 (4) 郑码: EHJ, U: 54C9, GBK: D4D5 (5) 笔画数: 9, 部首: 口, 笔顺编号: 121251534 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 재 어조사 9 strokes 주살익+흙토+입구 …   Korean dictionary

 • 哉生明 — 指農曆每月初三日或二日。 此時月亮開始有光。 《書‧武成》: “厥四月哉生明, 王來自 商 , 至于 豐 。” 孔 傳: “哉, 始也。 始生明, 月三日。” 孔穎達 疏: “《顧命》傳以‘哉生魄’為十六日, 則‘哉生明’為月初矣。 以三日月光見, 故傳言‘始生明, 月三日’也。 此經無日, 未必非二日也。 生明死魄俱是月初。” 宋 王禹偁 《詛掠剩神文序》: “予鄰有右族, 藏鏹巨萬, 每月哉生明之二日旦, 必觴醪豆胾以祭於庭。” 宋 陸游 《園中秋夕》詩: “季秋哉生明,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 哉兆 — 災難的預兆。 《管子‧輕重丁》: “地重投之哉兆, 國有慟。 風重投之哉兆, 國有槍星, 其君必辱。” 馬非百 新詮: “ 安井衡 云: ‘哉, 災通。 ’《尚書‧康誥》‘乃惟眚災適爾’, 《潛夫論》作‘哉’。”按, 何如璋 云, “重”字疑作“動”。 又 郭沫若 云, “投”乃“疫”之坏字。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 哉生明 — 拼音: zai sheng ming2 解释: 阴历每月初三日, 月光始生。 书经·武成: “厥四月, 哉生明。 ”孔安国·传: “其四月。 哉, 始也。 始生明月。 三日与死魄互言。 ”幼学琼林·卷一·岁时类: “初一是死魄, 初二帝死魄, 初三哉生明, 十六始生魄。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 哉生明 — 拼音:zai sheng ming2 陰曆每月初三日, 月光始生。 書經·武成: “厥四月, 哉生明。” 孔安國·傳: “其四月。 哉, 始也。 始生明月。 三日與死魄互言。” 幼學瓊林·卷一·歲時類: “初一是死魄, 初二帝死魄, 初三哉生明, 十六始生魄。” …   Taiwan traditional national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.